REGULAMIN KARTY STAŁEGO KLIENTA ROSA

Obowiązuje od dnia 01.11.2018 r.

 

 

 1. KARTA STAŁEGO KLIENTA upoważnia do zakupów z rabatem w butikach oraz sklepie internetowym marki ROSA.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma ROSA Agnieszka Rosa-Otto z siedzibą w Poznaniu ul. Paderewskiego 8 61-770,
  NIP: 525-261-19-64.
 3. Warunkiem otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA jest:
  • Dokonanie jednorazowego zakupu wynoszącego co najmniej 2000PLN lub dowolnej ilości zakupów o łącznej wartości minimum 4000PLN w okresie roku poprzedzającego datę przystąpienia do programu. Warunek ten dotyczy zakupów w salonach w Warszawie i Poznaniu oraz sklepie internetowym www.rosachains.com.
  • Wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie stałych klientów na podstawie Formularza KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 5. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia danych osobowych przetwarzanych w bazie stałych klientów.
 6. W przypadku wglądu do danych osobowych, Klient może być dodatkowo zweryfikowany poprzez podanie jednej
  z danych wpisanych do Formularza wydania KARTY STAŁEGO KLIENTA lub poprawionych w późniejszym terminie.
 7. Poprawienie danych osobowych może nastąpić w każdym momencie, poprzez podanie nowych danych i podpisanie u sprzedawcy Formularza KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić tylko poprzez zablokowanie Karty.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadanej karty poprzez zwrot Karty u sprzedawcy firmy ROSA. Zablokowanie karty jest jednoznaczne z zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych Klienta najpóźniej do 7 dni od daty wypełnienia Formularza.
 10. Klient po spełnieniu kryteriów z p.3 Regulaminu otrzymuje rabat w wysokości 5% na każdy następny zakup za kwotę powyżej 500PLN w sklepach ROSA.
 11. KARTA STAŁEGO KLIENTA jest Kartą na okaziciela, posiada logo ROSA oraz numer ewidencyjny, będący jednocześnie kodem rabatowym przy zakupach internetowych.
 12. KARTA STAŁEGO KLIENTA przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy KARTY STAŁEGO KLIENTA, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.
 13. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w butiku ROSA jest okazanie KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 14. Rabaty z dwóch lub więcej KART STAŁEGO KLIENTA nie sumują się.
 15. Rabaty wynikające z KART STAŁEGO KLIENTA nie dotyczą towarów przecenionych oraz produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie, takich jak: pierścionki zaręczynowe, obrączki ślubne, unikatowa biżuteria tworzona na zlecenie klienta.
 16. ROSA zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z KART STAŁEGO KLIENTA dla niektórych towarów.
 17. Na wybrane produkty oferowane do sprzedaży w sieci ROSA mogą obowiązywać inne rabaty, niż wynikające z KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 18. KARTA STAŁEGO KLIENTA uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację KARTY, nie będzie honorowana.
 19. W przypadku zniszczenia lub zgubienia KARTY, ROSA może wydać nową KARTĘ z zachowaniem dotychczasowych warunków. Nową KARTĘ wydaje się po złożeniu przez Klienta Formularza KARTY STAŁEGO KLIENTA – DUPLIKAT KARTY i poprawnej identyfikacji klienta.
 20. ROSA zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie KARTY STAŁEGO KLIENTA.
 21. Reklamacje w zakresie działania KART STAŁEGO KLIENTA można zgłaszać na adres e-mail: info@rosachains.com
 22. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 31 dni.
 23. Decyzja w sprawie rozpatrzenia reklamacji zostanie wysłana na adres zwrotny nadawcy reklamacji.
 24. Firma ROSA zastrzega sobie prawo do zablokowania KARTY, jeśli jest używana niezgodnie z Regulaminem. O fakcie zablokowania Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez email, jeśli został podany prawidłowy oraz w momencie dokonywania zakupów.
 25. Wystawca KARTY STAŁEGO KLIENTA w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, przewiduje możliwość wysyłania drogą elektroniczną, tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, informacji handlowych pochodzących od firmy ROSA.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od dnia 01.11.2018 r.

 

 

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest ROSA Agnieszka Rosa-Otto z siedzibą w Warszawie, ul. Paderewskiego 8 61-770.

 

 

DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Klienta danych osobowych nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji poza brakiem możliwości:

 

uzyskania przez Klienta rabatu wynikającego z przynależności do Programu „Karta Stałego Klienta”;

 

otrzymywania przez Klienta informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach oraz przygotowanych ofertach specjalnych (w tym dostępnych tylko dla członków Programu „Karta Stałego Klienta”), poprzez np. pocztę tradycyjną, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy, e-mailowy;

 

realizacji przez Klienta innych uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie „Karta Stałego Klienta”, np. reklamacji.

 

 

 

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane, takie jak imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, gromadzimy w wyniku przystąpienia Klienta
  do programu „Karta Stałego Klienta”. Administrator przetwarza dane podane w procesie obsługi programu „Karta Stałego Klienta”.
 2. Dane gromadzone w wyniku kontaktu mailowego lub telefonicznego gdy Klient, którego dane dotyczą kieruje
  do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję. Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Podane dane osobowe są przetwarzane przez ROSA w celu:

 

prowadzenia i realizacji Programu „Karta Stałego Klienta” ROSA na podstawie zgody klienta, w oparciu o art. 6 ust. 1 a) RODO,
to jest w celu:

 

 1. otrzymania rabatu wynikającego z przynależności do Programu „Karta Stałego Klienta”
 2. rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji dotyczących Programu „Karta Stałego Klienta”, w tym udzielenia na nie odpowiedzi;
 3. marketingowym, w tym profilowania, który obejmuje przekazywanie informacji, dotyczących promocji i produktów, w tym i usług, dostępnych w butikach ROSA oraz sklepie internetowym www.rosachains.com, wydarzeń lub akcji organizowanych przez ROSA, w tym ofert specjalnych dostępnych tylko dla członków Programu „Karta Stałego Klienta” poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy;

 

realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów ROSA, w oparciu o art. 6 ust. 1 f) RODO, które obejmują:

 

 1. ustalenie, obronę, dochodzenie roszczeń związanych uczestnictwem Klienta w Programie „Karta Stałego Klienta” (w tym
  w szczególności roszczeń Klienta związanych z rabatem) lub działaniami Programu „Karta Stałego Klienta”;
 2. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby ROSA, obejmujące w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju oferty, produktów lub sieci salonów ROSA, prace rozwojowe w systemach informatycznych;
 3. zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;
 4. wsparcie obsługi, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających z dokonywanych transakcji, reklamacji, skarg, wniosków Klientów.

 

PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA

 

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt Administratorem nadzorującym przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@rosachains.com. Użytkownik może również cofnąć daną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, pisząc na powyższy adres e-mail.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe klienta ROSA może przechowywać przez okres uczestnictwa klienta w Programie „Karta Stałego Klienta” (tj. do czasu rezygnacji przez Klienta z udziału w Programie „Karta Stałego Klienta”, wykluczenia Klienta z Programu „Karta Stałego Klienta”, zakończenie Programu „Karta Stałego Klienta”). Po upływie wskazanego okresu dane osobowe Klienta ROSA może przechowywać przez czas, w którym Klient będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie „Karta Stałego Klienta” (np. z tytułu rabatu) lub działań Programie „Karta Stałego Klienta”, tj. do czasu przedawnienia tych roszczeń – maksymalnie 10 lat od momentu ustania uczestnictwa w Programie lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie tych roszczeń.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

 

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

 

Dodatkowe informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez ROSA danych osobowych Klienta można uzyskać kontaktując się:

listownie, na adres: ROSA Gold Chains, ul. Wilcza 3/39, 00-538 Warszawa;

mailowo, na adres: info@rosachains.com